Page 2 - גילוי דעת
P. 2
ובטחון בה' שהוציאנו ממצרים וודאי לא יפקירנו במדבר אלא יוביל אותנו אל מטרת המסע הארוך אל ארץ ישראל. א-לוקים זוכר ומשבח את עם ישראל דווקא באמונתם הגדולה במדבר: "ּכֹה ָאַמרה' ָזַכְרִּתי ָלְך ֶחֶסד ְנעּוַרִיְךַאֲהַבת ְּכלּוֹלָתִיְך ֶלְכֵּתְךַאֲחַרי ַּבִּמְדָּבר ְּבֶאֶרץֹלא ְזרּועה"[ירמיהו ב] האם זה רק שבחנו שהלכנו אחר אלוקינו במדבר? כן, ההליכה בביטחון בה' שזו הדרך, ללא ספקות וחששות למרות המציאות המסופקת והמורכבת של המדבר, היא גילתה את גודל
האמונה שלנו בה'.
מהלך חיינו כיחידים וכאומה, לפעמים "בית" ולפעמים "דרך". לפעמים אנו יושבים בשלווה ועתידנו נראה מבטיח אך לפעמים אנו בתקופת "דרך", במצב של ספקות וחוסר וודאות ולכך נדרשים אנו ליותר אמונה ובטחון בה', ואולי דווקא מתוך המורכבות והספקות תתגלה בנו
אמונה עמוקה ומשמעותית.■
הרב גבי קדוש רב מועצה אזורית בני שמעון
עולמנו מחולק לשתי רשויות עיקריות: החיים "בבית" והחיים "בדרך". הבית בדרך כלל מקנה לנו עוגן, שקט ובטחון. בדרך אנו מרגישים חוסר בטחון וחוסר נוחות. מדוע? כי הבית מבטא יציבות וודאות, מציאות קבועה וידועה מראש. אך הדרך נתונה לספקות ושינויים בלתי צפויים הגורמים לנו לדאגות המעיקות. לא לחינם תקנו לנו חכמים את "תפילת הדרך" שבה אנו מבקשים ומתפללים "להגיע למחוז חפצנו לחיים, לשמחה
ולשלום".
חומש במדבר נקרא גם "חומש הדרך", עם ישראל יוצא ממצרים, ממצב מוכר וידוע אל הלא נודע, לאן הולכים? היכן ישנים? מה אוכלים? ממה מתפרנסים ומה צופן בחובו העתיד? כמו בטיול למקום חדש שכולנו שואלים "מתי מגיעים?" "מתי אוכלים?" כך גם במצב של שינוי וספק אנו נדרשים לאמונה ובטחון. אנו נדרשים לאמונה במנהיג שיודע את המסלול ויודע כיצד להוביל ולהתגבר על קשיי הדרך, ובוודאי נזקקים לאמונה
ציוץ השבוע:
תמונת השבוע:
במדבר > 537 < ג׳ בסיון ה׳תשפ״א | 7/5/2021
קרן אביה
לע"נ אביה יהושע ז"ל גולדברג
הוצאה לאור: קרן אביה
פרסום: יהודה - 054-8185050
עורכים: ברלה קרומבי, מוריה אופיר עורכת לשון: יעל בית הלחמי עיצוב: פרסומי ישראל, נועה רוזנברג צלם המערכת: רפי פריימן להזמנת אירועים וימי צילום מיוחדים 050-530-6873
תוכן המודעות על אחריות המפרסמים בלבד
< אין במאמרים משום המלצות מקצועיות או טיפוליות
< נא לא לקרוא בשעת התפילה
< נא לשמור על קדושת הגיליון
< כל הכנסות הגיליון קודש למלחמה בתאונות הדרכים
< הוצאת העלון בתמיכת משרד החינוך
© כל הזכויות שמורות לפרסומי ישראל חפשו אותנו בפייסבוק גילוי דעת giluydaat.co.il | mamimor@gmail.com
הכנסו לאתר של גילוי דעת: giluydaat.co.il
לשאלות, הבהרות, בקשות או כל נושא אחר מוזמנים לשלוח לנו ב- 053-3352991
מוצאי שבת
הדלקת נרות
ירושלים: 20:09 תל אביב: 20:11 חיפה: 20:12
ירושלים: 18:49 תל אביב: 19:07 חיפה: 19:01
שבוע אחרי הפיגוע הקשה בצומת תפוח, החיים בטרמפיאדה חוזרים לשגרה | צילום: צבי סוכות
ג׳ בסיון ה'תשפ״א
2|


   1   2   3   4   5